IE下实现placeholder效果的jquery插件


html5让前端开发人员省了不少事,但令人恼火的是有很多属性或标签IE都不支持,今天介绍一个超强的让IE下支持placeholder的属性插件,代码如下:

var doc = document,
inputs = doc.getElementsByTagName('input'),
supportPlaceholder = 'placeholder' in doc.createElement('input'),
placeholder = function(input) {
  var text = input.getAttribute('placeholder'),
  defaultValue = input.defaultValue;
  if (defaultValue == '') {
    input.value = text
  }
  input.onfocus = function() {
    if (input.value === text) {
      this.value = ''
    }
  };
  input.onblur = function() {
    if (input.value === '') {
      this.value = text
    }
  }
};
if (!supportPlaceholder) {
  for (var i = 0,
  len = inputs.length; i < len; i++) {
    var input = inputs[i],
    text = input.getAttribute('placeholder');
    if (input.type === 'text' && text) {
      placeholder(input)
    }
  }
};

直接把代码复制下来,保存成一个js文件引用即可,根本不用再做任何处理,超级方便~

本文转自:http://www.candoudou.com/archives/157


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。